Stowarzyszenie "Dla Miasta Torunia" zdobywa 1,3 mln euro na działania wsparcia dla lokalnej społeczności

Organizacja o nazwie „Dla Miasta Torunia”, znana każdemu mieszkańcowi Torunia, odniosła sukces, zdobywając dotację w wysokości 1,3 mln euro. Te fundusze służyć będą realizacji działań z zakresu Lokalnej Strategii Działania, wypracowanej przez członków tej grupy.

12 grudnia 2023 roku doszło do podpisania umów ramowych dotyczących realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2021-2027. Umowy te zostały zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz władzami lokalnych grup działania z naszego regionu. Wśród 27 kujawsko-pomorskich Lokalnych Grup Działania znalazło się miejsce dla toruńskiej organizacji „Dla Miasta Torunia”.

Stowarzyszenie z Torunia otrzymało ogromną kwotę 1,3 mln euro, która zostanie przeznaczona na wspieranie mieszkańców tego miasta. Następna perspektywa finansowa, która jest częścią Funduszu dla Kujaw i Pomorza, skierowana jest do instytucji i podmiotów społecznych działających na terenie Torunia. Jej celem jest wzmocnienie postaw obywatelskich, aktywizowanie i integrowanie osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Środki te będą rozdysponowane w ciągu najbliższych sześciu lat poprzez granty, które będą przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez Lokalne Grupy Działania, dla różnorodnych inicjatyw odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności.

Kluczowe cele Lokalnej Strategii Rozwoju to: wsparcie edukacji młodych osób, zwiększenie efektywności działań skierowanych do osób powyżej 60 roku życia oraz rozwijanie kompetencji życiowych, edukacyjnych, społecznych i zawodowych u dorosłych. To również wzmacnianie potencjału i promocja równości szans kobiet i mężczyzn. Granty mogą być przeznaczone na stworzenie klubów młodzieżowych, klubów seniora, a także na działania edukacyjne dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, czy na powstanie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.

Podpisane umowy stanowią zwieńczenie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Miasta Torunia, które Stowarzyszenie „Dla Miasta Torunia” prowadziło przez ostatni rok. W nadchodzących miesiącach skupią się na określeniu procedur i kryteriów wyboru projektów do konkursów grantowych.