Legalizacja i przeglądy hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.

Bezpieczeństwo, które zapewniają nam hydranty zewnętrzne i wewnętrzne

Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach oraz na terenie miasta.

Hydranty zewnętrzne są umieszczone na zewnątrz budynków, na chodnikach lub jezdniach. Są one podłączone do wodociągów miejskich i umożliwiają szybkie i skuteczne gaszenie pożarów na zewnątrz budynków, w parkach, lasach czy na drogach. Hydranty zewnętrzne mogą być wykorzystane przez straż pożarną, a także przez osoby postronne, które w razie potrzeby mogą podłączyć węża gaśniczego do hydrantu i przystąpić do gaszenia pożaru.

Hydranty wewnętrzne są z kolei zainstalowane wewnątrz budynków, zazwyczaj w klatkach schodowych, halach przemysłowych, magazynach czy halach sportowych. Są one podłączone do instalacji wodociągowej w budynku i umożliwiają straży pożarnej szybkie i skuteczne gaszenie pożaru wewnątrz budynku. Hydranty wewnętrzne są łatwo dostępne, co jest szczególnie ważne w przypadku pożaru, kiedy każda sekunda jest na wagę złota.

Krok po kroku – jak wygląda przegląd kontrolny hydrantu?

  1. Wizualna kontrola – Przegląd hydrantów rozpoczyna się od wizualnej kontroli urządzenia. Hydranty są dokładnie oglądane, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie technicznym oraz aby sprawdzić, czy nie ma na nich oznak uszkodzeń czy korozji.
  2. Sprawdzenie kluczy hydrantowych – Następnie technik przystępuje do sprawdzenia kluczy hydrantowych, które służą do otwierania hydrantu. Klucze muszą być odpowiednio oznaczone, aby umożliwić ich szybkie znalezienie w przypadku potrzeby. W przypadku braku kluczy lub ich uszkodzeń konieczna jest ich wymiana.
  3. Otwarcie hydrantu – Technik otwiera hydrant i sprawdza, czy przepływ wody jest prawidłowy. Jeśli przepływ jest niewystarczający, konieczne jest zidentyfikowanie przyczyny i usunięcie problemu.
  4. Sprawdzenie osprzętu – Podczas przeglądu sprawdzany jest również osprzęt hydrantu, czyli wąż pożarowy, pistolet, zawór zwrotny i inne elementy. Sprawdzane jest ich stan techniczny, a w przypadku uszkodzeń lub braku elementów konieczna jest ich wymiana.
  5. Test szczelności – Na zakończenie przeglądu technik dokonuje testu szczelności hydrantu, który polega na zamknięciu zaworu hydrantu i pomiarze ciśnienia w rurociągu. W przypadku niskiego ciśnienia lub wycieków konieczna jest naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów.

Legalizacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych – na czym polega?

Legalizacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych jest procedurą polegającą na wykonaniu kompleksowej kontroli i przeglądu urządzeń w celu potwierdzenia, że spełniają one wymagania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W ramach legalizacji, hydranty są poddawane szeregowi testów i analiz, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie technicznym, gotowe do użycia i spełniają wymagania prawa.

Przepisy prawne dotyczące legalizacji hydrantów oraz jak często powinny przechodzić przegląd?

Przepisy prawne dotyczące legalizacji hydrantów znajdują się przede wszystkim w ustawie Prawo Budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tymi przepisami, legalizacja hydrantów jest obowiązkiem właścicieli budynków oraz administratorów nieruchomości. Hydranty zewnętrzne powinny być legalizowane przed rozpoczęciem sezonu letniego, natomiast hydranty wewnętrzne przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Za ich sprawdzenie odpowiada, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, wykwalifikowany personel, który posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dokumentacja dotycząca legalizacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.

Przegląd hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych powinien być dokumentowany, aby zapewnić, że przeprowadzone badania były rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja dotycząca przeglądu hydrantów powinna zawierać informacje na temat:

  1. Daty przeglądu
  2. Wyników badań i testów przeprowadzonych na hydrantach
  3. Przepływu wody oraz ciśnienia
  4. Stanu technicznego urządzeń i ewentualnych usterek lub niedociągnięć
  5. Wymaganych działań naprawczych i terminu ich wykonania

Dokumentacja przeglądu hydrantów powinna być przechowywana przez określony czas i udostępniana w przypadku kontroli przez organy nadzoru budowlanego lub inne uprawnione instytucje. Właściciele budynków i administratorzy nieruchomości powinni zadbać o to, aby dokumentacja była prowadzona w sposób przejrzysty i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Prowadzenie dokumentacji przeglądu hydrantów jest ważne nie tylko z punktu widzenia przepisów prawnych, ale przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dzięki prowadzeniu dokładnej dokumentacji można w prosty sposób zweryfikować, czy hydranty są w dobrym stanie technicznym i gotowe do użycia w razie potrzeby. Sprawdzić i zrealizować takie działania możesz na https://askarprotect.pl/