W trakcie realizacji jest Generalny Plan Miasta Toruń – Przyjmowane są wnioski do 31 maja 2024 roku

Prace nad nowym narzędziem planistycznym, zwanym Planem Ogólnym dla Torunia, są w pełnym toku. Ten dokument ma na celu zastąpienie obecnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i będzie regulował wszystkie aspekty zagospodarowania przestrzeni w granicach gminy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prace nad tym dokumentem mają zakończyć się do końca 2025 roku.

Plan Ogólny to kluczowe narzędzie prawne, które będzie uwzględniane podczas tworzenia lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Będzie on stanowił podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

W dokumencie znajdą się informacje dotyczące zasad rozwoju miasta, takie jak określenie obszarów przeznaczonych do zabudowy oraz tych, które będą chronione przed nią. Plan Ogólny będzie też zawierał wykaz stref planistycznych, określając funkcje poszczególnych obszarów – od budynków mieszkalnych, przez usługowe, aż po produkcyjne. Wśród 13 możliwych do wyznaczenia stref znajdą się m.in. strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefa wielofunkcyjna z zabudową jednorodzinną, strefa usługowa, strefa zieleni a także komunikacji. Na podstawie Planu Ogólnego zostaną też określone gminne standardy urbanistyczne, takie jak wysokość i powierzchnia zabudowy oraz minimalna powierzchnia biologicznie czynnej.

Plan ma uwzględniać potrzeby mieszkańców miasta, warunki do rozwoju przedsiębiorczości, ochronę terenów leśnych, parkowych i innych obszarów stanowiących system przyrodniczy miasta.

Prezydent miasta Torunia jest odpowiedzialny za sporządzenie Planu Ogólnego – zadanie to wykonuje Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu. W proces tworzenia dokumentu zaangażowany jest zespół architektów i urbanistów oraz specjaliści z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, komunikacji i infrastruktury. Po analizie aktualnego zagospodarowania i potrzeb rozwojowych miasta, a także wniosków i uwag zgłoszonych przez wszystkie zainteresowane podmioty i mieszkańców, powstanie projekt Planu Ogólnego, który będzie podlegał opiniowaniu i uzgadnianiu przez odpowiednie organy i instytucje, a także zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Wszystkie zainteresowane podmioty oraz mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich wniosków i uwag do Planu Ogólnego do 31 maja 2024 roku. Wnioski można składać elektronicznie za pomocą platformy Voxly.pl, na papierze poprzez dostarczenie ich osobiście lub przesłanie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń, lub za pośrednictwem platformy ePUAP.