Budżet Torunia na 2024 rok – projekty, priorytety i prognozy

Podczas sześćdziesiątej pierwszej sesji Rady Miasta Torunia, która miała miejsce 23 listopada 2023 roku, Aneta Pietrzak, skarbnik miasta, przedstawiła założenia budżetowe na nadchodzący rok. Są one następujące: dochody mają wynieść 1 682 000 000 zł, wydatki zaplanowano na poziomie 1 806 000 000 zł, z czego na inwestycje ma zostać przeznaczonych 381 000 000 zł. Prognozowany deficyt wynosi 124 000 000 zł.

Prezydent Michał Zaleski wyraził nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach, ostateczny deficyt będzie niższy od prognozowanego. Aby zrealizować plan budżetowy w 2024 roku, konieczne będzie skrupulatne zarządzanie dochodami i kontrola wydatków bieżących. W przypadku nieprzewidzianego wzrostu wydatków, konieczne będzie sięgnięcie do rezerw. Ważnym aspektem jest zdobycie dodatkowych środków na inwestycje oraz inne zadania własne.

W planach budżetowych na przyszły rok dominują wydatki na edukację – około 663 mln zł, z czego 446 mln zł zostanie pokryte subwencją oświatową. Pozostałe 217 mln zł musi zostać sfinansowane z budżetu miasta – oznajmiła skarbnik miasta, Aneta Pietrzak. Wzrost kosztów zauważalny jest również w przypadku utrzymania publicznej komunikacji zbiorowej – w 2024 roku wyniosą one 115 mln zł, podczas gdy w 2023 roku było to 91 mln zł. Wpływy z biletów mają nieznacznie wzrosnąć i pokryć część wydatków – do 40 mln zł. Na utrzymanie dróg planuje się przeznaczyć ponad 29 mln zł. Największa część tej kwoty pójdzie na oświetlenie, czyli 15 mln zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni mają znacznie wzrosnąć – z 9,2 mln zł w 2023 roku do 13,4 mln zł w 2024 roku. Jak zaznaczyła Aneta Pietrzak, jest to efekt systematycznego zwiększania środków na ten cel. Z planowanego budżetu, kwota 1,8 mln zł zostanie przeznaczona na zagospodarowanie zieleni na Bulwarze Filadelfijskim. Na realizację zadań własnych z zakresu zdrowia, opieki społecznej i rodziny miasto planuje przeznaczyć 68,3 mln zł. Największą część tej sumy – 36,4 mln zł – miasto planuje przeznaczyć na opiekę i wsparcie, szczególnie dla osób starszych. Środki na opiekę żłobkową mają wzrosnąć o 46% do 1,9 mln zł, na miejski program „Pomagamy” o 38% do 4 mln zł, a na funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych o 15% do 15 mln.

Wydatki na kulturę planowane są na poziomie 38,9 mln zł, w porównaniu do 34,1 mln zł w roku 2023. Na sport zaplanowano wydać 29 mln zł (24,8 mln zł w 2023 r.), z czego 30% przewidziano na utrzymanie obiektów MOSiR, TiS i orlików. Około 29% środków trafi do klubów uprawiających sport na najwyższym poziomie rozgrywek. Znacznie zwiększyły się również środki przeznaczone na remonty – z 7,6 mln zł w 2023 roku do 11,6 mln zł w roku następnym. Ponad połowa tej kwoty trafi do oświaty, a około 39% na remonty dróg.

Zaplanowane inwestycje na rok 2024 obejmują między innymi budowę i modernizację dróg, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych, rozwój komunikacji rowerowej oraz montaż ekranów dźwiękochłonnych i modernizację oświetlenia. Na te cele przeznaczono 381 mln zł, w tym 105 mln zł na inwestycje drogowe. Planowane są inwestycje w oświatę (85,3 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (46 mln zł), sport i rekreację (20,67 mln zł), gospodarkę mieszkaniową (10,6 mln zł) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (19,7 mln zł). Na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę przewidziano 6,6 mln zł.