Poszukiwany dyrektor dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej nr 12 na lewobrzeżu Torunia

Prezydent Miasta Torunia, zgodnie ze swoim zarządzeniem z 19 stycznia 2024 r., ogłosił nabór na stanowisko dyrektora dla Szkoły Podstawowej nr 12, usytuowanej przy ul. Strzałowej 15 na lewobrzeżu miasta. Szkoła jest jeszcze w trakcie budowy, a jej otwarcie zaplanowane jest na 1 września 2024 r. Przyszły dyrektor rozpocznie pełnienie swoich obowiązków od 1 marca 2024 r., a jego kadencja potrwa do końca sierpnia 2028 r.

Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać nauczyciele mianowani lub dyplomowani z minimum pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej lub dydaktycznej. Możliwość ubiegania się o to stanowisko mają również osoby, które nie są nauczycielami, ale posiadają wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera i pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym. Kandydat musi spełniać także inne wymagania, takie jak posiadanie obywatelstwa polskiego.

Wśród wymaganych dokumentów, które powinny znaleźć się w ofercie, kandydaci muszą dołączyć uzasadnienie swojego udziału w konkursie oraz przedstawić koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 12. Tekst powinien zawierać od 1500 do 2000 słów napisanych czcionką o wielkości 12. Niezbędny jest również życiorys z opisem dotychczasowej ścieżki kariery oraz oświadczenia wskazane w ogłoszeniu.

Termin składania ofert upływa 2 lutego 2024 r. Aplikacje należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą lub kurierem na adres Biura Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Na kopercie powinny znaleźć się dane kontaktowe kandydata oraz dopisek „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu”. Oferty elektroniczne nie będą brane pod uwagę.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez komisję konkursową wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Torunia. Kandydaci, których aplikacje spełnią wszystkie wymagania, zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.