Postęp prac przy modernizacji ulicy Olęderskiej w kontekście lokalnej infrastruktury drogowej

Prace modernizacyjne na ulicy Olęderskiej trwają w najlepsze. Odcinek drogi, który jest obecnie poddawany przebudowie, posiada już wykonane wszystkie konstrukcyjne warstwy nawierzchni, z wyjątkiem tzw. warstwy ścieralnej.

Nie tylko droga ulega modernizacji: została również zbudowana nowoczesna kanalizacja deszczowa oraz system oświetlenia. Całość inwestycji przewiduje stworzenie trzech dojazdów – „sięgaczy”, które mają zapewniać dostęp do prywatnych posesji i działek. Do tej pory zrealizowano dwa z nich, natomiast trzeci dojazd jest w trakcie układania nawierzchni z kostki brukowej. Dodatkowo prace są prowadzone równolegle na skrzyżowaniu ulic Olęderskiej i Glinieckiej, gdzie planowane jest utworzenie wyniesionej tarczy skrzyżówki wykonanej z czerwonej kostki brukowej. To rozwiązanie ma za zadanie spowolnienie ruchu, a co za tym idzie, poprawienie bezpieczeństwa na danym skrzyżowaniu.

Rozpoczęte prace mają potrwać do końca listopada bieżącego roku, a ich koszt szacowany jest na 5,1 mln zł. Część środków na realizację inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Odnotować należy, że ulica Olęderska położona jest w strategicznym punkcie miasta – na obszarze intensywnie rozwijających się terenów inwestycyjnych, w południowo-wschodniej części miasta. Znajduje się ona na trasie łączącej z ulicą Otłoczyńską, która biegnie wzdłuż nowo wybudowanej Trasy Wschodniej. To umożliwia bezpośredni dojazd do kluczowego dla miasta odcinka nowej trasy drogi krajowej nr 91 Toruń-Łódź. Przebudowa ulicy Olęderskiej ma na celu poprawę dostępności transportowej oraz lepszą integrację z istniejącą siecią drogową miasta.